ENERGY.

RISICOBEHEERSING DOOR KENNIS

Werken in en rondom windturbines, zowel on-shore als offshore hebben te kampen met een grote variatie risico’s. Werken met hoogtes, werken in machines, werken in nauwe ruimtes of werken in een complexe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het werken in de nascel, in de kruipruimte, of werken op het dak van de gondel.

Voor deze omgeving met een verhoogd risico zijn er diverse opleidingen en modules ontwikkeld.

VALBEVEILIGING

INDUSTRIE VS VEILIGHEID

Binnen de windenergie is veiligheid de rode draad. De windindustrie is niet voor niets een vooruitloper op het gebied van veilig werken op hoogte! Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en daarbij te voldoen aan wet- en regelgeving zijn trainingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig.

De juiste training zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gebracht welke PBM er nodig zijn en hoe deze te gebruiken in hun specifieke situatie. Ook wordt er gesproken over hoe de overheid het veilig werken met PBM heeft beschreven en wat de verplichtingen hierin zijn.

Relevante cursussen en informatie:

REDDING | EVACUATIE

GERED WORDEN OF ZELF REDDEN

Hoe grondig en efficiënt de veiligheid op- en rondom de windturbine ook georganiseerd is, er zal altijd een restrisico blijven bestaan waardoor een medewerker gered of geëvacueerd moet worden. Gelukkig zijn er een aantal professionele hulpdiensten beschikbaar om hierin te ondersteunen. Echter zijn sommige werkplekken zo afgelegen dat het wachten op deskundige hulp te lang duurt.

Vanwege de wettelijke BHV plicht (zelfredzaamheid) is de werkgever verplicht haar werknemers voldoende handvatten te geven om in alle voorkomende redding situaties adequaat te kunnen handelen.

Relevante cursussen en informatie:

ROPE ACCESS

MOEILIJK TOEGANKELIJK

De windindustrie is complex. Er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties die niet via de collectieve middelen te bereiken zijn. Denk hierbij aan het inspecteren en onderhouden van bijvoorbeeld rotorbladen en de buitenkant van turbines. Deze werkzaamheden worden mogelijk door middel van touwtoegangstechnieken, oftewel Rope Access.

Deze laatste optie in de arbeidshygiënische strategie vergt veel van de gebruiker. Maar eenmaal beheerst schept het zeer veel mogelijkheden. Wanneer de juiste richtlijnen gevolgd worden is het een zeer veilige manier van werken en kan zeer cost-effective zijn.

Relevante cursussen en informatie:

HOOGTEREDDING

LAAT DE DESKUNDIGEN HET WERK DOEN

Complexere toegang vraagt om specialistische redding. Er zijn reeds een aantal brandweer korpsen die gespecialiseerd zijn in hoogteredding. In geval van nood kunnen die gealarmeerd worden.

De kans dat windturbines afgezonderd liggen, is groot. De tijden die de reddingsdiensten er over doen om bij de situatie te komen zouden hierdoor te lang zijn om een evacuatie of redding op een adequate manier uit te voeren. Hierdoor ben je op je eigen team aangewezen om deze situaties op de juise manier af te handelen. Het is dus raadzaam om een eigen stand-by team op te stellen. Dit team heeft na een gedegen opleiding de capaciteit in bezit om op te treden in geval van nood. Zo bent u niet afhankelijk van derden met de daarbij behorende verlengde aankomsttijd.

Relevante cursussen en informatie:

BESLOTEN RUIMTES

HERKEN DE SPECIFIEKE GEVAREN

Binnen de windindustrie hebben we te maken met nauwe ruimtes. Het risico is er niet minder om. Risico’s zoals verstikking, beknelling, elektrocutie of ontploffing zijn volledig anders in vergelijking met situaties in open ruimtes. Hierdoor vragen deze situaties om een specifieke aanpak. Gevaarlijke situaties moeten vroegtijdig herkend en onderkent worden. Supervisie en toezicht vormen de schakel naar buiten. Hoe kan de veiligheid en comfort van de medewerker gegarandeerd worden?

Kennis van de risico’s en van het inrichten van een werkplek in dergelijke omstandigheden zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Relevante cursussen en informatie:

EERSTEHULP | BHV

WAT ALS HET MIS GAAT

Weten wat te doen in een noodsituatie is essentieel. Een redding of evacuatie gebeurd niet zomaar; er is altijd een aanleiding. Zo kan het zijn dat een medewerker gered moet worden door een verwonding of aandoening. Meestal gaat redding dus gepaard met het verlenen van levensreddende handelingen of eerstehulp.

Eerste hulp verlenen vanuit windturbines moet anders worden georganiseerd in vergelijking met elk andere omgeving. De risico’s zijn anders van aard en dus ook de kans op een specifiek type verwonding. Het bedrijfsnoodplan vormt het uitgangspunt welke scholing nodig is en wat de inhoud moet zijn van de verbanddoos.

Relevante cursussen en informatie: