Door gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmaterialen in combinatie met een gedegen praktijkopleiding is het werken op hoogte de laatste jaren aanzienlijk veiliger geworden.

Volgens de arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfs-hulpverlening te organiseren.

Eind 1999 is de Arbowet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever, afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf of het aantal bezoekers, één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Met invoering van de nieuwe Arbowet in 2007 zijn met name de zogenaamde maatgevende factoren van belang geworden. Het is van belang dat de hulpverleners getraind worden op basis van de specifiek aanwezige risico’s binnen de organisatie. Deze specifieke risico’s worden zichtbaar door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E of RIE).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Mensen die werken in en nabij wind turbines kunnen in situaties komen die hun veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In deze Arbo catalogus vindt u de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken. Per risico staat beschreven wat u zelf moet doen om veilig te werken en wat u van uw werkgever mag verwachten. In de Arbo catalogus zijn zowel on-shore als offshore werkzaamheden opgenomen.

Een directe link naar de catalogus: http://windenergiebedrijven.dearbocatalogus.nl/

Rope Access is een vorm van werkpositionering waarbij het gewicht van de klimmer hoofdzakelijk door zijn/haar uitrusting wordt gedragen. Er wordt, conform EU richtlijnen (minimum requirements 2001/45/EG), gewerkt met een volledig redundant systeem. Als een uitrustingstuk of ankerpunt faalt, biedt het tweede (backup) systeem extra veiligheidsreserve. Het valt dus niet meer onder de “standaard oplossingen” als werkplaatsbeperking, valbeveiliging en werkpositionering.

In eerste instantie is Rope Access ontwikkeld vanuit technieken die gebruikt worden binnen de bergsport en speleogie; touwtechnische oplossingen die het mogelijk maken allerlei moeilijk bereikbare plaatsen op een veilige en makkelijke manier toegankelijk te maken. Soms wordt ten onrechte gesuggereerd dat Rope Access technici alpinisten zijn. In de loop der jaren is Rope Access internationaal uitgegroeid tot een serieus specialisme voor vakmensen en zijn deze technieken verfijnd en aangepast aan de strenge eisen zoals die gelden binnen de internationale en nationale Arbo-wetgeving.

Statistieken wijzen uit dat Rope Access veiliger is dan het werken met collectieve maatregelen (steigers, liften, vangnetten etc.). Voorwaarde is echter wel dat strenge veiligheidsrichtlijnen worden gehanteerd (bijvoorbeeld IRATA) en dat alle methoden en technieken tot in perfectie worden beheerst. Ook aan reddingstechnieken moet de nodige aandacht zijn besteed.

IRATA! Industrial Rope Access Trading Association.

In Nederland en België zijn Rope Access technieken relatief nieuw. In het buitenland bestaat echter al langere tijd een traditie op dit gebied. Zo werkt men in Groot Brittanië al ruim 20 jaar met deze technieken en heeft men een uitgekiend opleidings, registratie- en kwaliteitssysteem ontwikkeld onder de naam IRATA. De IRATA-richtlijnen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Britse arbeidsinspectie (HSE), worden inmiddels over de gehele wereld gezien als dé norm voor het gebruik van Rope Access technieken.

Statistieken wijzen uit dat binnen de petrochemische industrie de Rope Access technici (die binnen deze sector al verplicht werken volgens deze richtlijnen) het laagste risico lopen van alle werknemers!

LET OP!

Bent u op zoek naar een betrouwbare Rope Access aannemer? Wij adviseren met klem uitsluitend gebruik te maken van bedrijven die werken volgens deze strenge internationale richtlijnen! Hanteren van IRATA richtlijnen inpliceert dat er altijd een Level 3 supervisor op de werkplek aanwezig is. Dat is een technicus die een aantal lange intensieve opleidingen heeft afgesloten heeft kan bogen op een jarenlange ervaring (zie ook het IRATA opleidingsschema). Jammer genoeg worden wij in de branche steeds vaker geconfronteerd met bedrijven die onterecht pretenderen IRATA-richtlijnen te hanteren. U kunt IRATA aannemers herkennen aan het IRATA Logo (zie hierboven) met daar onder het lidmaatschapsnummer (bijv. MEMBER 5006/OT).

Waar kan Rope Access worden toegepast?

Rope Access technieken kunnen en mogen worden toegepast in alle situaties waar incidentele kortdurende werkzaamheden worden uitgevoerd in gevallen waarbij:

 • Collectieve maatregelen niet mogelijk zijn (steiger, hangbrug, lift)
 • De kosten van collectieve maatregelen niet in verhouding staan tot de uit te voeren werkzaamheden (economisch niet haalbaar)
 • Het gevaar dat het opbouwen van collectieve maatregelen oplevert niet in verhouding staat tot de uit te voeren werkzaamheden

Constructie – Montage

 • Onderhoud en installatie van bekabeling op masten, telecommunicatie systemen, bliksembeveiliging, etc.
 • Het plaatsen en verwijderen van reclamedragers
 • Het takelen, monteren en onderhouden van installaties en constructies
 • Het verwijderen c.q. slopen van instabiele structuren
 • Het uitvoeren van laswerken op ontoegankelijke plaatsen; ook op grote hoogte

Besloten Ruimtes

 • Veilige toegang van opslagtank, silo, pijp of put
 • Redding
 • Al dan niet met adembescherming

Inspecties – Reiniging – Restauratie

 • Inspecteren, onderhouden van bruggen, gebouwen, masten, damwanden, rotorbladen, etc.
 • De inspectie kan op verschillende manieren gebeuren : visuele controle, digitale controle (nemen van beelden), sondering, etc.

Wat zijn de voordelen?

 • Snelle installatie en ontmanteling.
 • Bereikbaarheid of productie wordt slechts korte tijd onderbroken
 • Een aanspreekpunt voor de totale werkzaamheden: technici voeren de klus uit maar zijn tevens verantwoordelijk voor het installeren van alle veiligheidsmaatregelen

Rope Access vormt een praktische, veilige, ergonomische en eenvoudige oplossingen die een enorme hoeveelheid geld, tijd en energie kunnen besparen!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aan het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmaterialen (PBM) worden door de wetgever specifieke eisen gesteld. Deze eisen zijn omschreven in het Arbobesluit Artikel 7 en 8 en in de Warenwet.
De Europese richtlijn 89/686/EEC benoemd PBM als alle apparaten of toestellen die gemaakt zijn om te dragen of vast te houden door een individu om hem te beschermen tegen één of meerdere gevaren voor de gezondheid.

Werken op hoogte vormt de grootste doodsoorzaak op het werk en het heeft dan ook de volle aandacht van de wetgever. Handhaving neemt steeds strengere vormen aan. Overtredingen vormen een strafbaar feit (strafrecht volgens de Wet Economische Delicten). De werkgever heeft een zorgplicht.